Skip available courses

Available courses

30105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  2-3-3

(Electric Circuit Analysis)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน การใช้งานและการขยายย่านการวัดโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์และมัลติมิเตอร์แบบใช้เข็ม การใช้งานดิจิตอลมัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) วาร์มิเตอร์ (Var Meter) เพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor Meter) ออสซิลโลสโคปเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง เครื่องกำเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น การวัดและทดสอบค่าความต้านทาน อิมพีแดนซ์ภายในเครื่องมือวัดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ กำลังไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่นเซลล์ไฟฟ้า  แบตเตอรี่    หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบวงจรแบบอนุกรม  แบบขนานและแบบผสม  โดยใช้อุปกรณ์ประกอบวงจรเป็นเซลล์ ไฟฟ้า  แบตเตอรี่   ตัวต้านทาน  หลอดไฟ(Lamp)   ไดโอดเปล่งแสง(LED)  มอเตอร์กระแสไฟตรง(D.C. Motor) รีเลย์ (Relay)  ใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องวัดหาค่าความสัมพันธ์ของความต้านทาน   แรงดันไฟฟ้า   กระแสไฟฟ้า  ตามกฎของโอห์ม  ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน   ประกอบและทดสอบวงจรบริดจ์      วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า

30101-2108 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล   2-3-3

(Diesel Pump and Nozzle Testing Practice)

จุดประสงกรายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการทำงานและตรวจสอบแก้ไขปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล

          2. สามารถใช้เครื่องมือ ตรวจวิเคราะห์ ซ่อมและปรับเต่งข้อขัดข้องปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล

          3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบประหยัดมีวินัยตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเละรักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล

          2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตรวจ วิเคราะห์ ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง

และหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล

          3. ใช้เครื่องมือตรวจสอบ ทดสอบ ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องของปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล

          4. บำรุงรักษาเละประมาณราคาการบริการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเละปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด ทดสอบวิเคราะห์ข้อขัดข้องและซ่อมระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีชล การใช้เครื่องมือพิเศษและเครื่องมือทดสอบปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูงและหัวฉีดดีเซล ตรวจสอบทดสอบ ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดของของปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงแบบแถวเรียง(Inline) ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงแบบจานจ่าย(VE) ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

วิชา  งานเครื่องล่างรถยนต์                                                                          

จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจหลักการทำงานของ ระบบรองรับน้ำหนัก  ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อยางและการตั้งศูนย์ล้อ

2.ถอดประกอบตรวจสภาพบริการระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อยางและการตั้งศูนย์ล้อ

3.มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและถอดประกอบระบบเครื่องล่างรถยนต์

2.ตรวจสภาพส่วนประกอบระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

3.ถอดประกอบชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

4.ซ่อมและบำรุงรักษาส่วนประกอบของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

5.การตรวจสอบและตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ตามคู่มือ

6.บริการล้อและยางรถยนต์ตามคู่มือ

งานเครื่ิองยนต์แก๊สโซลีน

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ของอาคาร ประโยชน์ใช้สอย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการเลือกใช้โครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบการก่อสร้างที่ทันสมัย ออกแบบระยะสั้นตกแต่งแบบและนำเสนอผลงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ แบบอย่างการตกแต่งรูปทรงเครื่องเรือน การกำหนดโครงสี การเลือกวัสดุตกแต่ง พื้น ผนัง เพดานและส่วนของอาคาร ออกแบบ ร่างแบบ  เขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารบ้านพักอาศัยและนำเสนอผลงานออกแบบพร้อมหุ่นจำลอง

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบส่งกำลัง วิธีการส่งกำลังของเครื่องมือกลแบบต่างๆ เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจียระไน เครื่องกัด คำนวณการส่งกำลัง
โครงการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 3102 - 2101 ชื่อวิชา เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล ( 1 - 4 - 3 ) ระดับชั้น ปวส. 1/1,2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ทฤษฎี รวม 18 ชั่วโมง ปฏิบัติ รวม 72ชั่วโมง

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทำงานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพชิ้นงาน 2 มิติ

และชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยคำสั่งสร้างวัตถุปรับปรุงแก้ไขวัตถุ  การรับ- ส่งไฟลชิ้นงาน (Import-Export File)สร้าง

โปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิติ 3 มิติ ด้วคำสั่ง ตามลักษณะงาน Face Contour Drill Pocket

สร้างโปรแกรมทางเดินตดั (Tool Path) งานกลึง ด้วยคาํ สั่งตามลกั ษณะงาน Face Turning DrillBore Groove

Thread สร้างโปรแกรม NC-Code ตรวจสอบและจาํ ลองการทาํ งาน (Simulation) งานกดั และงานกลึง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ ภาพสองมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพตัดเต็ม (Full Section) ภาพตัดครึ่ง (Half Section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset Section) ภาพตัดแตก (Broken Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section) ภาพตัดย่อส่วนความยาว ภาพช่วย (Auxiliary View) ภาพขยายเฉพาะส่วน (Detail) กำหนดขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ และพิกัดงานสวม ชิ้นส่วนมาตรฐาน สัญลักษณ์คุณภาพผิวงาน เขียนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ์ GD&T เบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติโครงสร้างและหลักการทำงานของไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์

ไดแอค ไตรแอค ยู.เจ.ที. เฟต มอสเฟต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง วงจรการเรียงกระแสด้วย

 ไดโอดแบบต่างๆ วงจรคงค่าแรงดันแบบต่างๆ วงจรการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 

วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์ด้วยทรานซิสเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งก าเนิด

ไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน

ล าโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องก าเนิดสัญญาณ การ

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิทเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้สวิตช์ท างานด้วยแสง

จุดประสงค์รายวิชา
        1. เข้าใจลักษณะสมบัติของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ วงจรการรับและส่งข้อมูล วงจรเรียงกระแสควบคุมได้ วงจรแปลงผันระดับแรงดันกระแสตรง วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังและวงจรอินเวอร์เตอร์

        2.เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้รีเลย์ชนิดโซลิดสเตต อุปกรณ์อินพุทและเอัาท์พุตควบคุมงานทางอุตสาหกรรม วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลอัจฉริยะ

        3.เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบ และปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา

วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


06

รหัสวิชา 3104-2001                                                       ชื่อวิชา การติดตั้งไฟฟ้า 1

จำนวน  3 หน่วยกิต                                                        จำนวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์       

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความเข้าใจ ความปลอดภัย มาตรฐาน 2. ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานประกอบตู้จ่ายไฟหลัก

3. ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตู้จ่ายไฟหลัก ระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ำ

4. บริการ ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา

5. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน

2.ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตู้จ่ายไฟหลัก

3.ติดตั้งระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบอื่น

4.ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์

ประกอบตู้จ่ายไฟหลัก (MDB) บัสบาร์และบริภัณฑ์ ติดตั้งระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ำ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบไฟฟ้าและสื่อสาร การเขียนแบบเพื่อการติดตั้งการแยกหมวดหมู่ วัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติอุปกรณ์ ถอดราคาวัสดุ การประมาณการวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการติดตั้งไฟฟ้า การคำนวณราคา การทำงานราคาในรูปแบบรายงานการประมาณการ (BOQ) อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

ศึกษาหลักการและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad เพื่อเขียนรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และเขียนแบบก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย และการเขียนรายละเอียด เขียนเส้นบอกระยะ การใช้คำสั่งในการพิมพ์แบบ

เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา ตามนโยฐายของกระทรวงศึกษาธิการ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน

2. สามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ได้มาตรฐาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ทํางานด้วยความรอบคอบและ

ตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเบื่องต้นในการเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางานตามหลักวิชาการ

2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุงการทํางานตามหลักการ

3. ปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิตตามหลักการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานการติดตั้งทดสอบการบำรุงรักษาการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์


ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ RLC หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเชิงธุรกิจ

30111-2106 เทคนิคการศึกษางาน 2-2-3

 (Work Study Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน

2. สามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ได้มาตรฐาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ทํางานด้วยความรอบคอบและ

ตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเบื่องต้นในการเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางานตามหลักวิชาการ

2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุงการทํางานตามหลักการ

3. ปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิตตามหลักการ


คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต มาตรฐานในการทํางาน ประวัติ ประโยชน์

ขั้นตอน แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart) แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart) แผนภูมิและแผนภาพ

การเคลื่อนที่ (Movement Chart and Diagram) หลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว การวัดผลงาน เทคนิคการวัดงาน

ขั้นตอนการวัดผลงาน การหาเวลามาตรฐานและค่าเวลาเผื่อสําหรับการทํางาน การใช้เวลามาตรฐาน เพื่อปรับปรุง

กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการไหลเวียนของข้อมูลในระบบ ( ั Information Flow) เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ เช่น ระบบ Barcode System ,ระบบ RF (Radio Frequency),ระบบ RFID (Radio
Frequency Identification),ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning),ระบบ WMS (WarehouseManagement System),ระบบ TMS (Transport Management System) ตลอดจนแนวโน้มของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในอนาคต การใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่าง ๆ จากระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ
เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบ Client Server การทำงานของ Web Server การติดตั้งเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ลำดับขั้นตอนการพัฒนาเว็บ ข้อมูล ตัวแปร ตัวดำเนินการ การควบคุมคำสั่ง ฟังก์ชัน การจัดการแฟ้มข้อมูล คุกกี้ เซสชั่น การรับส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม การอัปโหลดไฟล์ การเชื่อมต่อ และใช้งานระบบฐานข้อมูล การสร้างเวฌ็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบตัวเลข  การคำนวณและแปลงเลขฐานต่างๆ รหัสไบนารี่และรหัสต่างๆ คณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิกเกต  ลอจิกไดอะแกรม  วงจรบวกลบเลขไบนารี่  การเข้ารหัส  ถอดรหัส  วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น  ฟลิปฟลอป  วงจรนับ  วงจรเลื่อนข้อมูล  วงจรแสดงผลหน่วยความจำ  คุณสมบัติของไอซีตระกูลต่างๆ  และการอ่านคู่มือไอซีดิจิตอล

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์งาน ลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียนผังงาน (Flowchart) รหัสเทียม (Pscudo code) การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในการใช้งาน และปฏิบัตืจริงโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น (Basic Object-Oriented Program) คุณสมบัติ ไวยากรณ์ ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ เพื่อประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน และโปรแกรมนำเสนอข้อมูล รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและดูแลข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ทำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศัพท์เทคนิคที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานช่างต่าง ๆ การอ่านคู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาดสัดส่วน รูปร่าง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานง่าย ๆ การเขียนข้อความ กรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู้ด้านอาชีพด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาการติดต่อทางธุรกิจ และตัวเลข ฝึกปฏิบัติการฟังข้อความ เรื่อง ข้อมูลทางธุรกิจ ธุรกิจ e-commerce การติดต่อทาง e-mail การสนทนาทางโทรศัพท์ การฝากข้อความทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การลงตารางนัดหมาย การอ่านเอกสารทางธุรกิจจากสื่อการกรอกข้อมูล การบรรยายลักษณะสินค้า การสอบถามรายละเอียดสินค้า การอธิบายสินค้าประเภทต่าง ๆแสวงหาความรู้ด้านธุรกิจจากแหล่งสื่อที่หลากหลาย

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ

2. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

3. เพื่อให้มีทักษะในการติดต่อธุรกิจ e-mail ,e-commerce

4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาโต้ตอบทางธุรกิจตามสถานการณ์ต่าง ๆ ตามโครงสร้างทางภาษาและตามวัฒนธรรมสังคม

2. สรุปใจความสำคัญจากการฟัง หรืออ่านทางธุรกิจ

3. ถ่ายโอนสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตัวย่อ ข้อมูลจากเรื่องที่ฟัง หรืออ่านเป็นคำ เป็นประโยค หรือข้อความสั้น ๆ

4. เขียนบรรยาย บันทึกข้อความเกี่ยวกับข้อมูลบุคคล สินค้าและบริการ

5. สิบค้นข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต การส่ง e-mail

จุดประสงค์รายวิชา

1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้า อะตอมและธาตุ สารและปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

2.เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองแหล่งกำเนิดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ

3.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่

2.แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

3แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

4.แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

5.แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

English for Technical Use

การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารด้วยการ ฟัง  พูดอ่าน เขียนอย่างเหมาะสม

เนื้อหาย่อรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

วิชา การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์  (Web-based English Learning)

30000-1206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-3

(English for Industrial Technology)


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้


1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสารในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ


สมรรถนะรายวิชา


1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ั

2. สนทนาในสถานการณ์งานอาชีพด้านอุตสาหกรรมตามมารยาทสังคม

3. พูดแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม

4. สรุปใจความส าคัญเรื่องที่อ่านเกี่ยวกบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากสื่อสิ ั ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

5. เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบัติงานในงานช่างอุตสาหกรรม

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม


คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คำศัพท์เทคนิค การสนทนาในสถานการณ์งานอาชีพด้านอุตสาหกรรม การพูดแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม การสาธิตและการนำเสนอ การอ่านข้อมูล เอกสาร คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ คำเตือนและข้อห้ามเพื่อความปลอดภัย การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม


จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ 

โอกาสและสถานการณ์

3. สามารถนำความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสาร

ในชีวิตประจำวันถูกต้องตามหลักการ

4. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพด ู การอ่าน และการเขียน

2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ

3. พูด ติดต่อกิจธุระ พด ู ในโอกาสต่าง ๆ ตามหลัก การและมารยาทของสังคม

4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ

5. เขียนรายงานทางวิชาการ  และโดครงการตามหลักการ


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษา การฟัง  การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ   พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคำ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ  เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการ


หน่วยที่ 1 สมรรถภาพทางกาย

1.1 ความหมายของสมรรถภาพทางกาย

     1.2 ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

     1.3 ประเภทของสมรรถภาพทางกายภาพ

     1.4 ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกาย

     1.5 ประเภทของการออกกำลังกาย

     1.6 ลักษณะของผู้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี

ใบงานที่ 1 ...

หรือ

กิจกรรมที่ 1.1 สมรรถภาพทางกาย

กิจกรรมที่ 1.2  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมภาคสนาม

สมรรถนะย่อย (Element of Competency)

แสดงความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives)

       ด้านความรู้

1. บอกประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้

        2. สืบค้นข้อมูล ICSPFT และสรุปได้

สมรรถนะย่อย (Element of Competency)

แสดงทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวสมรรถภาพทางกาย

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives)

       ด้านทักษะ

1. นักเรียนสามารถนำการทดสอบไปปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

      ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-พอเพียง

1. นักเรียนสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างสมรรถภาพทางกายได้