Skip available courses

Available courses

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดแรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน เส้นอิทธิพลในคานและโครงข้อหมุน การโก่งตัวของคานโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์และคานเสมือน การวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ คำศัพท์เทคนิคทางธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การสนทนา ในสถานการณ์ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านเอกสาร โฆษณา ประกาศ ตาราง แผนภูมิ กราฟ กำหนดการ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน ข้อความทางโทรศัพท์  ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ทางธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลังงานพลังงานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคำ การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเล็กทรอนิกส์ การกล่าวทักทาย แนะนำตนเองและผูุ้อื่น การพูด ในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวัติย่อ การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียน โครงการ

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบและสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีรวมทั้งการคำนวณเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การบันทึกบัญชี การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และวิธีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชำระ ดอกเบี้ย อสมการ และความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพด้านพาณิชยกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวิธีการและขั้นตอนในการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน คลองส่งน้ำ ฝาย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการหาปริมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง งานโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม งานระบบ จากข้อมูลสถิติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย อย่างมีเหตุผล ด้วยความละเอียดรอบคอบ หาค่าดำเนินการ ภาษีและการประกวดราคาก่อสร้างประเภทอาคารสาธารณะ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน การใช้โปรแกรมเขียนแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคาดุลยภาพ ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข 

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน การแบ่งและจัดสรรกำไร การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน สำหรับกิจการห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเวกเตอร์  การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่งานและพลังงาน โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความร้อนการถ่ายโอนความร้อน ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ลักษณะ สัญญาณและกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์

สำรวจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางแผนโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารในเครื่... เชิงอรรถประโยชน์ในการทำดัชนี หน้าเอกสารทางเครื่องพิมพ์

1.เข้าใจหลักการทำงานของ ระบบรองรับน้ำหนัก  ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อยางและการตั้งศูนย์ล้อ

2.ถอดประกอบตรวจสภาพบริการระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อยางและการตั้งศูนย์ล้อ

3.มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

moodleศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  การตรวจสภาพ  การบำรุงรักษา  การแก้ไขข้อขัดข้อง  และการปรับแต่งเครื่องยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งการประมาณค่าบริการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรม


สำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อcom

comารข้อมูลสารสcomนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows, Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ    การใช้โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการหาปริมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง งานโครงสร้าง  งานสถาปัตยกรรม งานระบบ จากข้อมูลสถิติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย อย่างมีเหตุผล ด้วยความละเอียด รอบคอบ หาค่าดำเนินการ ภาษี  และการประกวดราคาก่อสร้างประเภทอาคารสาธารณะ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้า การอ่านค่าตัวต้านทาน การต่อวงจรตัวต้านทานและเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม การคำนวณหาค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยช้กฎของโอห์ม วงจรแบ่งแรงดันและ กระแสไฟฟ้า วงจรบริดจ์กฎของเคอร์ชอฟฟ์ เมชเคอร์เรน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน โนดโวลเตจ ทฤษฎีการวางซ้อน การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตเวกเตอร์ เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ และการะยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและการแปลงเลขฐานต่าง ๆ รหัสไบนารีและรหัสต่าง ๆ คณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิกเกต ลอจิกไดอะแกรม วงจรบวกลบเลขไบนารี การเข้ารหัส การถอดรหัส วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น ฟลิปฟลอบแบบต่าง ๆ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแสดงผล หน่วยความจำ คุณสมบัติของไอซีตระกูลต่าง ๆ และการอ่านคู่มือไอซีดิจิทัล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การจัดทำ
งบการเงิน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออก หุ้นส่วนตาย การเลิกกิจการและการชำระบัญชี
ห้างหุ้นส่วน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของภาษา โครงสร้างของภาษา คำสั่ง ตัวแปร ฟังก์ชัน โปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C หรือภาษาอื่น ๆ ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม

ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ขนาด คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การเลือกใช้ การนําไปใช้และการ เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในงานโครงสร้างอาคาร งานส่วนประกอบอาคาร งานตกแต่งอาคาร และ งานระบบภายในอาคาร

ขั้นตอนการบำรุงรักษาแบตเตอรี่

9. การดูแลรักษาแบตเตอรี่
  • ทำความสะอาดสายไฟ ทั้งบวกลบ และแบตเตอรี่ด้วยน้ำอุ่น และเช็ดให้แห้งอยู่เสมอ
  • ตรวจเช็คทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ และทาด้วยวาสลิน เพื่อป้องกับคราบขี้เกลือ
  • ตรวจเช็คน้ำกลั่นสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้น้ำแห้ง
  • ไม่เติมน้ำกลั่นให้เกินกว่าขีดสูงสุด และต่ำกว่าขีดต่ำสุด
  • ตรวจวัดระดับกระแสไฟแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษี การคำนวณ การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงาน การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร

หลักการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก


การปฏิบัติจริงเศรษฐกิจและแฟชั่นเป็นข้อควรพิจารณาสำหรับการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก

ในแง่ของเศรษฐกิจเชิงปฏิบัติเราต้องเริ่มจากลักษณะทางสรีรวิทยาของทารกก่อน ทารกชอบเหงื่อฟังก์ชั่นการถ่ายอุจจาระไม่สมบูรณ์และอุณหภูมิถูกปรับให้เหมาะกับอุณหภูมิภายนอกดังนั้นผ้าจึงไม่เพียงต้องดูดซับเหงื่อความนุ่มนวล แต่ยังทนต่อการซักได้อีกด้วย

คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือรูปร่างของทารกเติบโตอย่างรวดเร็วและผ้าพันแขนด้านนอกได้รับการออกแบบบนผ้าพันแขนและผ้าพันแขนเพื่อเพิ่มเวลาในการสวมใส่ของเสื้อผ้า ในบทความเกี่ยวกับการนอนถุงนอนได้รับการออกแบบให้สามารถขยายได้เพื่อให้เด็กโตขึ้นสามารถใช้เป็นผ้าห่มได้ต่อไป

ในแง่ของความสวยงามและแฟชั่นสีและรูปแบบที่นิยมของเสื้อผ้าสำหรับผู้ใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปที่เสื้อผ้าเด็กได้อย่างสมบูรณ์ พวกเขาควรจะเลือกตามขนาดที่เล็กของทารก หูของสัตว์เล็กหรือเสาอากาศของแมลงขนาดเล็กที่ใช้ในหมวกของทารก ของประดับตกแต่ง, ผ้าสามารถตกแต่งด้วยสัตว์น่ารัก, ดอกไม้เล็ก ๆ , ลวดลายเรขาคณิตเล็ก ๆ , สีควรเลือกสียอดนิยม, แต่เพื่อให้พอดีกับลูกน้อย, ไม่ลึกเกินไปและหนักเกินไป

การออกแบบเสื้อผ้าเด็กนั้นแตกต่างจากเสื้อผ้าเด็กใหญ่ เมื่อทารกแรกเกิดเกิดมาในโลกนี้เราควรใช้วิธีทักทายทักทายดูแลและทำให้แน่ใจว่าเขามีสุขภาพดี วิธีที่จะชี้นำเด็กน้อยคนนี้ให้สามารถเป็นผู้รับความงามในโลกนี้ได้ความงามของความรู้สึกและผู้สร้างความงามขั้นสูงสุดสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่เราควรพิจารณาในการออกแบบของเรา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบการติดตั้ง  โปรแกรมการใช้โปรแกรมเขียนรูปชิ้นส่วนเครื่องมือกลสามมิติ แสดงขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน แบบสั่งงาน  ภาพฉายมุมที่ 1 ภาพฉายมุม ที่ 3 ภาพตัดเต็ม ภาพตัดครึ่ง ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset Section)  ภาพตัดเฉพาะส่วน (Broken Out Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section)  ภาพตัดย่อส่วนความยาว ภาพช่วย (Auxiliary View) ภาพขยายเฉพาะส่วน (Detail View)  การกำหนดขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม สัญลักษณ์ผิวงาน กำหนดสัญญาลักษณ์ GD&T ตารางรายการแบบ (List of Part) ภาพ ประกอบสามมิติ ภาพถอดประกอบชิ้นส่วนสามมิติ(Explode View) พิมพ์แบบสั่งงาน ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน

  

คำอธิบายรายวิชา       

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักโภชนาการปัญหาภาวะโภชนาการ  อาหารแลกเปลี่ยน  อาหารครบ มาตรฐาน  การกำหนดรายการอาหารและคำนวณคุณค่าอาหาร  อาหารเฉพาะโรค  อาหารบคุคลภาวะพิเศษ  การประกอบอาหารบุคคลวัยต่าง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ  และอาหารเฉพาะโรค

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ 

การติดต่อสื่อสาร การต้อนรับ การนัดหมายและให้บริการผู้มาติดต่อ 

การจัดการเดินทาง การโต้ตอบจดหมาย 

ารจัดเก็บเอกสาร และการจัดการประชุม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคำ การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกล่าวทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น การพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม การตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวัติย่อ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ และการเขียนโครงการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องวัดกระแส แรงดัน ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า มัลติมิเตอร์และออสซิโลสโคป กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรความต้านทานแบบต่าง ๆ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน วงจร R-L-C แบบต่าง ๆ เพาเวอร์แฟคเตอร์ การใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและวัดค่าต่าง ๆ ของวงจร คำนวณค่าพารามิเตอร์ในวงจรไฟฟ้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การสอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน


จุดประสงค์รายวิชา

1.พื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ การถอดประกอบและ  ตรวจสภาพชิ้นส่วน

2.เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบปรับอากาศ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ

3.เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย


มาตรฐานรายวิชา

1.เข้าใจหลักการทำงานและการตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์

2.บำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์

3.ตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต์

4.ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศรถยนต์

5.ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศรถยนต์


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน การตรวจสภาพ การถอดประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ บรรจุน้ำยา หารอยรั่ว เติมน้ำมันหล่อลื่น บริการบำรุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์กำหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

ดิจิตอลประยุกต์

ดิจิตอลประยุกต์  
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบ ออกแบบ และคุณสมบัติของวงจรดิจิตอลแบบต่างๆ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลแบบต่าง ๆ ด้วยของจริงและหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต ปลอดภัยอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการของระบบเลขฐาน คุณสมบัติของวงจรดิจิตอลแบบต่างๆ
2. ออกแบบและเลือกใช้งานวงจรดิจิตอลแบบต่างๆ และประยุกต์ใช้งาน
3. ซ่อมและสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่าง ๆ ลอจิกเกต โครงส้รางของวงจรรวมประเภท TTL และ CMOS คณิตศาสตร์ของ Boolean และสมการ Logic De Morgan's Theorem การวิเคราะห์วงจรคอมมิเนชั่น การลดตัวแปรในฟังก์ชั่น วงจรคอมมิเนชั่น วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิ้ลและสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ และชิฟรีจิสเตอร์ แบบต่างๆ วงจรพื้นฐาน A/D และ D/A Converter และการนำไปใช้งาน โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำเป็นแบบต่าง ๆ ด้วยของจริงและหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 เล่มนี้ ได้เรียบเรียงตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือเอกสารต่างๆ การอบรมทางวิชาการและจากประสบการณ์ในการสอน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้จัดการเรียนรู้วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1

เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ แบ่งเนื้อหาสาระภาคทฤษฎี ออกเป็น 9 หน่วย

แต่ละหน่วยประกอบด้วยใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน    เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลยแบบฝึกหัด โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา เวลาและผู้เรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านการติดตั้งไฟฟ้า

ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง
 2.สามารถสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการวัด การเคลื่อนที่ อะตอมและธาตุ สาร และทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน                                                          3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสำรวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัดแรง การเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิต ประจำวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ

แผนการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมรหัส  30104 - 9005 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (พุทธศักราช 2563) ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการสอน เนื้อหาสาระ กิจกรรม  คำถาม ใบงาน ที่ครอบคลุมจุดประสงค์ และคำอธิบายรายวิชา  และแผนการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เคร่งครัดรูปแบบของการเขียนหน่วย /แผนการเรียนรู้  สามารถปรับได้ตามธรรมชาติของวิชา ตามบริบทของวิทยาลัย  แต่คงหัวข้อสำคัญไว้ ได้แก่  (1)  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (2)  สาระการเรียนรู้  (3)  กิจกรรมการเรียนรู้  (4)  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  (5)  การวัดและประเมินผล  ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยใช้ 2 เงื่อนไข คือ คุณธรรมและความรู้ ในการสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม(จริยธรรม) 

          ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป   หากมีสิ่งผิดพลาดใดผู้จัดทำขอรับไว้เพื่อปรุงด้วยความขอบคุณยิ่ง

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 20000-1301

ตารางวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา

วิชา  เพศวิถีศึกษา                   รหัส  20000-1602


จุดประสงค์รายวิชา  

1. รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตท
เพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม
2.สามารถกำหนดเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น สื่อสารความต้องการตามความคิดคิดและความรู้สึก โดยใช้หลักการตัดสินใจและต่อรอง
3.  ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง บนพื้นฐานการของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น และเห็นในความสำคัญของการเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้ของกรอบสังคมและวัฒนธรรม
2.  สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ
3. สื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก โดยใช้หลักการตัดสินใจ การต่อรองและการตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น
4.  ประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
5.  กำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น การดูแลรักษาทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์ที่ส่งผลความรู้สึกและพฤติกรรม ทักษะการตัดสินใจ การต่อรองและการสื่อสารความต้องการความคิดเห็นและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น กฎหมายด้วยเพศ สิทธิการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคม 

และวัฒนธรรม และการเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่


จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้า อะตอมและธาตุ สารและปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองแหล่งกำเนิดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
         3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

สมรรถนะรายวิชา 

         1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่
         2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
         3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
         4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
         5. แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา 

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ


1)จุดประสงค์รายวิชา  : 

1.มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการจัดทำงบประมาณของธุรกิจบริการ  ธุรกิจพาณิชยกรรม  ธุรกิจอุตสาหกรรม

2.มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณในการบริหารธุรกิจ

3.มีความสามารถในการจัดทำงบประมาณ  และวัดผลการดำเนินงาน

4.เห็นความสำคัญของการวางแผน  และการควบคุมโดยงบประมาณ

ศึกษาหลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวงจร การวิเคราะห์และสร้างรูปสัญญาณไฟฟ้า วงจรแปลงรูปสัญญาณ วงจรคลิปเปอร์ วงจรแคลมป์เปอร์ วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรอินทริเกรเตอร์ วงจรดิฟเฟอร์เรนซิเอเตอร์ วงจรชมิตทริกเกอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรทริกเกอร์ วงจรสร้างสัญญาณไทม์เบสและการซิงค์โครไนซ์ วงจรคอมบิเนชัน วงจรซีเควนเชียล การลดรูปสมการ วงจรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กส์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโค้ดเดอร์ วงจรเอ็นโค้ดเดอร์ วงจรโคดคอนเวอร์เตอร์ วงจรคอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล วงจรสร้างสัญญาณคล็อก ฟลิปฟลอป วงจรเคานเตอร์ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำณวนทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้หน่วยแบบต่างๆ วงจนแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

  3. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ

  4. การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง

  5. การใช้คอมพิวเตอร์

หัวข้อเนื้อหาสาระ

  1. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. บอกนิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้

  3. อธิบายระบบสารสนเทศได้

  4. สามารถการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างได้

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ การลืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกตใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการน่าเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดสถาปัตยกรรมและเครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่การออกแบบส่วนดิดต่อกับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบสารสนเทศและโปรแกรม

ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โพรโทคอลของโปรแกรม

ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับผู้รับแบบบางและแบบหนาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การทําให้เกิดผลของส่วนดิดต่อกับผู้ใช้การทําให้เกิดผลของผู้รับและผู้ให้บริการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ขับดันด้วยฐานข้อมูลกรณีศึกษาธุรกิจของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โครงงานการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และทําการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ การลืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกตใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ศึกษาและปฏิปติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากฎของโอห์มพลังงานไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นวงจรไฟฟ้าแสงสว่างการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ RLC หม้อแปลงไฟฟ้ารีเลย์ไมโครโฟนลำโพงอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำการบัดกรีการใช้มัลติมิเตอร์เครื่องกำเนิดสัญญาณออสซิลโลสโคปการประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

30105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  2-3-3

(Electric Circuit Analysis)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน การใช้งานและการขยายย่านการวัดโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์และมัลติมิเตอร์แบบใช้เข็ม การใช้งานดิจิตอลมัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) วาร์มิเตอร์ (Var Meter) เพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor Meter) ออสซิลโลสโคปเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง เครื่องกำเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น การวัดและทดสอบค่าความต้านทาน อิมพีแดนซ์ภายในเครื่องมือวัดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ กำลังไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่นเซลล์ไฟฟ้า  แบตเตอรี่    หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบวงจรแบบอนุกรม  แบบขนานและแบบผสม  โดยใช้อุปกรณ์ประกอบวงจรเป็นเซลล์ ไฟฟ้า  แบตเตอรี่   ตัวต้านทาน  หลอดไฟ(Lamp)   ไดโอดเปล่งแสง(LED)  มอเตอร์กระแสไฟตรง(D.C. Motor) รีเลย์ (Relay)  ใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องวัดหาค่าความสัมพันธ์ของความต้านทาน   แรงดันไฟฟ้า   กระแสไฟฟ้า  ตามกฎของโอห์ม  ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน   ประกอบและทดสอบวงจรบริดจ์      วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า

งานจักรยานยนต์

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

วิชา  งานเครื่องล่างรถยนต์                                                                          

จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจหลักการทำงานของ ระบบรองรับน้ำหนัก  ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อยางและการตั้งศูนย์ล้อ

2.ถอดประกอบตรวจสภาพบริการระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อยางและการตั้งศูนย์ล้อ

3.มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและถอดประกอบระบบเครื่องล่างรถยนต์

2.ตรวจสภาพส่วนประกอบระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

3.ถอดประกอบชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

4.ซ่อมและบำรุงรักษาส่วนประกอบของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

5.การตรวจสอบและตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ตามคู่มือ

6.บริการล้อและยางรถยนต์ตามคู่มือ

งานเครื่ิองยนต์แก๊สโซลีน

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ของอาคาร ประโยชน์ใช้สอย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการเลือกใช้โครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบการก่อสร้างที่ทันสมัย ออกแบบระยะสั้นตกแต่งแบบและนำเสนอผลงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ แบบอย่างการตกแต่งรูปทรงเครื่องเรือน การกำหนดโครงสี การเลือกวัสดุตกแต่ง พื้น ผนัง เพดานและส่วนของอาคาร ออกแบบ ร่างแบบ  เขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารบ้านพักอาศัยและนำเสนอผลงานออกแบบพร้อมหุ่นจำลอง

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบส่งกำลัง วิธีการส่งกำลังของเครื่องมือกลแบบต่างๆ เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจียระไน เครื่องกัด คำนวณการส่งกำลัง

การประมาณราคา

โครงการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 3102 - 2101 ชื่อวิชา เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล ( 1 - 4 - 3 ) ระดับชั้น ปวส. 1/1,2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ทฤษฎี รวม 18 ชั่วโมง ปฏิบัติ รวม 72ชั่วโมง

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทำงานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพชิ้นงาน 2 มิติ

และชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยคำสั่งสร้างวัตถุปรับปรุงแก้ไขวัตถุ  การรับ- ส่งไฟลชิ้นงาน (Import-Export File)สร้าง

โปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิติ 3 มิติ ด้วคำสั่ง ตามลักษณะงาน Face Contour Drill Pocket

สร้างโปรแกรมทางเดินตดั (Tool Path) งานกลึง ด้วยคาํ สั่งตามลกั ษณะงาน Face Turning DrillBore Groove

Thread สร้างโปรแกรม NC-Code ตรวจสอบและจาํ ลองการทาํ งาน (Simulation) งานกดั และงานกลึง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ ภาพสองมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพตัดเต็ม (Full Section) ภาพตัดครึ่ง (Half Section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset Section) ภาพตัดแตก (Broken Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section) ภาพตัดย่อส่วนความยาว ภาพช่วย (Auxiliary View) ภาพขยายเฉพาะส่วน (Detail) กำหนดขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ และพิกัดงานสวม ชิ้นส่วนมาตรฐาน สัญลักษณ์คุณภาพผิวงาน เขียนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ์ GD&T เบื้องต้น

การวัดละเอียด

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติโครงสร้างและหลักการทำงานของไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์

ไดแอค ไตรแอค ยู.เจ.ที. เฟต มอสเฟต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง วงจรการเรียงกระแสด้วย

 ไดโอดแบบต่างๆ วงจรคงค่าแรงดันแบบต่างๆ วงจรการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 

วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์ด้วยทรานซิสเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งก าเนิด

ไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน

ล าโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องก าเนิดสัญญาณ การ

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิทเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้สวิตช์ท างานด้วยแสง

จุดประสงค์รายวิชา
        1. เข้าใจลักษณะสมบัติของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ วงจรการรับและส่งข้อมูล วงจรเรียงกระแสควบคุมได้ วงจรแปลงผันระดับแรงดันกระแสตรง วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังและวงจรอินเวอร์เตอร์

        2.เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้รีเลย์ชนิดโซลิดสเตต อุปกรณ์อินพุทและเอัาท์พุตควบคุมงานทางอุตสาหกรรม วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลอัจฉริยะ

        3.เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบ และปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา

วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


06

รหัสวิชา 3104-2001                                                       ชื่อวิชา การติดตั้งไฟฟ้า 1

จำนวน  3 หน่วยกิต                                                        จำนวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์       

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความเข้าใจ ความปลอดภัย มาตรฐาน 2. ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานประกอบตู้จ่ายไฟหลัก

3. ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตู้จ่ายไฟหลัก ระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ำ

4. บริการ ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา

5. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน

2.ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตู้จ่ายไฟหลัก

3.ติดตั้งระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบอื่น

4.ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์

ประกอบตู้จ่ายไฟหลัก (MDB) บัสบาร์และบริภัณฑ์ ติดตั้งระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ำ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบไฟฟ้าและสื่อสาร การเขียนแบบเพื่อการติดตั้งการแยกหมวดหมู่ วัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติอุปกรณ์ ถอดราคาวัสดุ การประมาณการวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการติดตั้งไฟฟ้า การคำนวณราคา การทำงานราคาในรูปแบบรายงานการประมาณการ (BOQ) อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

ศึกษาหลักการและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad เพื่อเขียนรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และเขียนแบบก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย และการเขียนรายละเอียด เขียนเส้นบอกระยะ การใช้คำสั่งในการพิมพ์แบบ

เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา ตามนโยฐายของกระทรวงศึกษาธิการ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเชิงธุรกิจ

30111-2106 เทคนิคการศึกษางาน 2-2-3

 (Work Study Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน

2. สามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ได้มาตรฐาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ทํางานด้วยความรอบคอบและ

ตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเบื่องต้นในการเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางานตามหลักวิชาการ

2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุงการทํางานตามหลักการ

3. ปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิตตามหลักการ


คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต มาตรฐานในการทํางาน ประวัติ ประโยชน์

ขั้นตอน แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart) แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart) แผนภูมิและแผนภาพ

การเคลื่อนที่ (Movement Chart and Diagram) หลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว การวัดผลงาน เทคนิคการวัดงาน

ขั้นตอนการวัดผลงาน การหาเวลามาตรฐานและค่าเวลาเผื่อสําหรับการทํางาน การใช้เวลามาตรฐาน เพื่อปรับปรุง

กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม